Yönetim Planı


GİRİŞ

İstanbul İli, Ümraniye İlçesi, Alemdar Köyü, Geçitağzı Mevkiinde Bulunan ve Tapunun;  F22A2OC4C pafta, 565 parsel sayısı ile kayıtlı taşınmazda müşterek malik sıfatıyla paydaş bulunanlar, sözü geçen parsel üzerinde tek bir proje olarak inşa edilmekte olan ve “Elysium Garden“ adıyla anılacak yapı ve tesisler dolayısıyla, parsel üzerinde bulunan ana taşınmazların tamamını kapsayacak kat mülkiyeti ilişkisi kurmayı kararlaştırmışlar ve ilişkinin yönetim şeklini düzenlemek üzere iş bu yönetim planının birlikte hazırlayıp, imzalamışlardır.

Müşterek Malikler iş bu yönetim planının kat mülkiyet ilişkisinin kuruluşunun ilk aşaması olan kat irtifakı tesisi istemiyle birlikte, kat mülkiyeti kanunun 14.Maddesi uyarınca Ümraniye tapu müdürlüğüne verilmesi hususunda anlaşmışlardır. Ümraniye tapu müdürlüğü bu yönetin planını tapu kütüğüne tescil etmeyi reddetse ve bu nedenle tapuya matbu bir yönetim planı tescil etse dahi, yukarıda tapu kaydı yazılı 565 no’lu parsel üzerinde kurulacak olan “Elysium Garden“ Projesi içerisinde yer alan kat malikleri, bu sözleşmenin noterden onaylı şeklini kendi aralarında Borçlar Kanunu hükümleri çerçevesinde özel bir sözleşme olarak kabul ettiklerini, Elysium Garden içerisinde yer alan bağımsız bölümler ve ortak alanların yönetiminde bu özel sözleşme hükümlerinin esas alınacağını, kabul ve beyan ederler.

Genel Hükümler

MADDE 1:KONU

İstanbul ili, Ümraniye ilçesine Bağlı Alemdar Köyü Geçitağzı mevkiinde bulunan F22A2OC4C pafta 565 parselde kayıtlı taşınmaz üzerinde belediyece onaylı yerleşme planı ve uygulama projesine göre inşa edilmiş bağımsız bölüm ile alt yapı tesisleri ortak kullanım yerleri ve benzeri yapı ve tesislerin bütününü kapsayacak kat mülkiyeti ilişkisi ve bunun yönetimidir.

MADDE 2 :AMAÇ

İşbu Yönetim Planı’nın amacı 1. Maddede söz edilen Elysium Garden da yer alan yapı ve tesisler üzerinde kurulacak kat mülkiyeti ilişkilerinin yönetimi konusunu düzenlemek bu yönetimden doğabilecek sorunları çözebilecek kuralları koymak, kat mülkiyeti kurulması aşamasından başlayarak kat malikinin hukuki durumlarını belirlemek bu sıfatla veya sair suretle kat mülkiyeti ilişkilerine taraf yada dahil olanların yetki ödev ve sorumluluklarını saptayarak ana taşınmazda güvenli ve sağlıklı bir tasarruf düzenin kurulup, devam etmesini sağlamaktır.

MADDE 3 :KAPSAMI

İş bu yönetim Planı’nın Kapsamı aşağıdaki bentlerde gösterilmiştir.

A. Yer Bakımından Kapsamı :

Bu Yönetim Planı’nın hükümleri, yukarıda 1.maddede yazılı ana taşınmaz sınırları içinde kalan 565 no’lu parselden müteşekkil arazi ile bunun üstünde ve altında meydana getirilmiş bina ve tesisleri ana taşınmaz tamamına veya bağımsız bölümlere göre mütemmim cüz eklenti yahut teferruat niteliği taşıyan bütün objeleri bu nitelikte olmasa bile ana taşınmazda bulunan veya bulundurulan sair eşya ve malları kapsar.

B.Kişi Bakımından Kapsamı :

Bu Yönetim Planı ‘ nın hükümleri , ana taşınmaz bağımsız bölüm maliki yahut kat irtifakı sahibi olan kişilerde bunlara bağımlı olarak ana taşınmazda bulunan ve herhangi bir suretle yararlanan kişileri intifa hakkı kira hakkı veya başka bir hukuki sebebe dayanarak ana taşınmaza, yahut zilyetlik yetkisinde sahip bulunan kişileri ve bunlara tabii olarak bu hakları kullananları ana taşımazda hizmet istisna , vekalet gibi bir ilişki dolayısıyla geçici veya sürekli olarak bulunan kişileri ve bunların işçi müstahdem ve diğer görevlerini ana taşınmazın tamamı veya bir bölümü yahut bağımsız üzerinde her ne türden olursa olsun başkaca ayni veya şahsi hak sahibi olan bütün kişileri bağlar.

Bu Yönetim planını imzalayan kat maliki veya irtifak hakkı sahibi, bağımsız bölümünü üçüncü kişilere devretmesi halinde, devralan kişinin de bu yönetim planını imzalayacağını, aksi halde bu yönetim planını gereği doğan borçları kendisinin ödeyeceğini ve devrettiği kişinin aykırı davranışlarından doğacak tüm zararları karşılayacağını garanti eder.

C.İlişkileri Bakımından Kapsamı :

Bu Yönetim Planı, kat mülkiyeti bu sözleşme esasına göre tasarruf edilecek ana taşınmaz üzerinde bu tasarruf biçiminden doğan bütün ilişkileri, bu meyanda ana taşınmaz tamamında bağımsız bölümler ve eklentileri ile ortak yerler üzerindeki hukuki ve maddi tasarruf dolayısıyla kat malikleri kat irtifakı ve diğer bir suretle zilyet olan kişilerin aralarında meydana gelecek her çeşit ilişkiyi kapsar.

MADDE 4 : UYGULAMA ÖNCELİĞİ

İşbu Yönetim Planı’nın hükümleri ana taşınmaz üzerinde kat mülkiyeti ilişkilerinden ve bu ilişkilerin yönetiminden dolayı ortaya çıkacak bütün sorunlarda bu itilaflarda mevzuatta yer alan ve aynı konuyu düzenleyen tamamlayıcı ve yorumlayıcı nitelikteki kurallara, tapu kütüğüne tescil edilmiş olsa dahi başkaca yönetim planlarına tekaddüm eder ve birinci derecede öncelikle olarak uygulanır. Bu Yönetim Planı, kat malikleri kurulu tarafından üye tam sayısının beşte dördünün oylarıyla değiştirilebilir.

MADDE 5 : TANIMLAR VE YORUMLAR

İş bu yönetim planı’nın uygulanması ve yorumundan kat mülkiyeti kanununda yer alan terimlere başvurulmak gerektiğinde aşağıdaki bentlerde yazılı tanımlar göz önünde tutulur.

A.”Ana Taşınmaz“ terimi; ana taşınmaz oluşturan 565 nolu parselin zemini bu zemin üzerindeki bağımsız bölümler ile bağımsız bölüm eklentileri, bağımsız bölümlere tahsis edilmiş sorumluluk alanları (bahçe) ve ortak yerlerde yer üstü ve yer altında yapılmış bütün yapı ve tesislerinin tamamını ,

B. “Bağımsız Bölüm“ terimi; ana taşınmaz sınırları içerisinde Kat Mülkiyeti Kanunu‘nun 12.Maddesi uyarınca tapu idaresine verilecek projeye göre inşa edilmekte olan ana taşınmazların aşağıdaki nitelikleri belirlenmiş olan her biri başlı başına bir bütün olarak kullanılmaya elverişli bulunan bağımsız bölümlerini,

C. “Eklenti“ terimi; projeye göre bağımsız bölümlere tahsisli açık veya örtülü yer, alan, yapı, tesis ve benzeri mekan ve şeyleri,

D. “Sorumluluk Alanı“ terimi; peyzaj projesinde gösterildiği üzere blokta yer alanlar hariç her bir bağımsız bölüme münhasıran kullanıma yetkisi verilmiş olan bahçeyi  (Apartmanlarda blok bahçe katlarının peyzaj projesinde gösterilen sorumluluk alanları olup, üst katlara ait bahçe ve sorumluluk alanı yoktur.)

E. “Ortak Yerler“ terimi; proje ve işbu yönetim planında ortak yer olarak belirlenmiş alan, yapı ve tesisler ile bu suretle belirlenmiş olmasa bile, niteliği gereği yahut korunma yararlanma veya birlikte kullanma yönlerinden ortak yer ve şey sayılacak mekan tesis yapı ve şair şeyleri,

F. “Blok“ terimi proje içerisinde yer alan 10 daireden müteşekkil D, E, F, G, H, K, L Blok‘u,

G. “Kreş Bahçesi” proje içinde ayrılmış olan alanın kreş olarak kullanılması halinde bu alanın kullanımına tahsis edilecek alanı,

H. “Villa“ terimi; proje içerisinde, tek bağımsız bölüm olarak planlanmış ve sorumluluk alanları belirlenmiş müstakil yapıları,

İ. ‘’Otopark’’ proje içerisinde vaziyet planında ve otopark planında belirtilmiş yerleri ifade eder.

MADDE 6 : ORTAK YERLER VE BAĞIMSIZ BÖLÜMLERİN MÜNHASIRAN İSTİFADELERİNE SUNULMUŞ SORUMLULUK ALANLARI

A. Ana Taşınmazdaki Ortak Yerler

Ana taşınmazdaki üzerinde bulunan, bağımsız bölümlerin birlikte kullandıkları; parsel içi yollar, yaya yolları, yeşil alanlar, parklar, çocuk parkları, açık spor sahaları, su ve alt yapı şebekesi, ortak aydınlatma direkleri, kent mobilyaları, kanal ve mecralar ile umumun istifadesinde bırakılan ve birlikte kullanım zorunluluğu olan diğer yerler ve şeylerdir. Yapımcı firma Ofton–United Maritime ortak girişimi tarafından kar amacı taşımaksızın site içinde enerji dağıtımının gerçekleşmesi amacıyla oluşturulan trafo ve jeneratörler ile sitenin su ihtiyacını gidermek üzere oluşturulan derin kuyu depo terfi merkezleri de Elysium Garden ortak yer ve şeylerindendir.

B. Blok Ortak Yerleri

Blok içerisinde yer alan veya yalnız o bloktaki tüm bağımsız bölümlerin istifadesine sunulan merdiven, hol, çatı vb. yerlerdir.

C. Bloklarda Yer Alanlar Dışındaki Bölümlerin Münhasıran İstifadelerine Sunulmuş Sorumluluk Alanları (Bağımsız Bölümlerin Bahçeleri)

Bloklarda yer alanlar dışındaki bağımsız bölümlerin bahçe olarak münhasıran istifadelerine sunulmuş sınırları peyzaj projelerinde ve ekli vaziyet planında belirlenmiş sorumluluk alanlarıdır.

D. Otopark yerleri bağımsız bölümlere ait otoparklar yönetim planının ekinde bulunan vaziyet planında ve otopark planında belirtilmiş olup, bağımsız bölüm sahipleri bu planların haricinde bir yer hak ve talep edemezler.

İKİNCİ BÖLÜM

HAKLAR VE YÜKÜMLÜLÜKLER

MADDE 7 : HAK SAHİBİ

Ana taşınmaz üzerinde kurulacak kat mülkiyeti ilişkisinin tarafları adları 565 nolu parseldeki bağımsız bölümlerin tapu kütüğündeki sayfalarına kat maliki olarak tescil edilmiş kişilerdir. Kat mülkiyetinin tesisine kadar geçecek sürede arsa payına bağlı olarak kurulmuş olan kat irtifakının tescili sahipleri bu sıfatta hukuki durumun gerektirdiği ve elverdiği ölçüde iş bu yönetin planı‘nın uygulanması açısından kat maliki sayılırlar. Kat irtifakına ilişkin yasal hükümler her halde saklıdır. Bir bağımsız bölüm maliki tüzel kişi ise kat mülkiyeti ilişkisinden doğan haklar tüzel kişinin yetkili yönetim organınca kullanılır. Bir bağımsız bölüm üzerinde bağımsız bölümün tamamını kapsayan intifa veya sükna hakkı varsa kat mülkiyetine ilişkin hak ve yetkiler bu hakkın devamı süresince intifa veya sükna hakkı sahibince kullanılır. Medeni Kanunun çıplak mülkiyetin korunması hakkındaki hükümleri saklıdır.

MADDE 8 : HAK SAHİBİNE TABİ KİŞİLER

Kat mülkiyetinden doğan ve malike kendi bağımsız bölümü ile ana taşınmaz ortak yerlerinde maddi kullanma ve yararlanma yetkisi veren haklar bağımsız bölüm malikine bağlı olarak bağımsız bölümde bulunan kişilerce de kullanılır.

Bu kullanma yetkisi kat malikini sahip olduğu yetkilerden her halde fazla olmamak şartıyla aşağıda belirtilen kurallara bağlıdır.

a) Bağımsız bölümde malik ile birlikte yaşayan kan ve sıhri hısımları malik tarafından açık ya da örtülü olarak onaylandığı ölçüde bağımsız bölümü, ortak yer ve şeyleri kullanma ve buralardan yararlanma yetkisine sahiptir

b) Bağımsız bölümde geçici veya sürekli yararlanma yetkisi verilen diğer hukuki ilişkileri tarafı olan kişiler, bu ilişkinin nitelik ve niceliği ölçüsünde kullanma ve yararlanmada yetkisine sahip olurlar.

c) Bağımsız bölüm maliklerinin kendilerine ait bağımsız bölümlerde ve münhasıran yararlanmasına sunulmuş sorumluluk alanlarında (bahçe) kat mülkiyetinin ilişkisinin ve peyzaj projesinin gerektirdiği sınırlamalar saklı kalmak kaydıyla, Medeni Kanunun ve diğer mevzuatın maliklere tanıdığı bütün hak ve yetkilere sahiptirler. Bağımsız bölüm malikleri ana taşınmazdaki ortak yerler ve şeyler üzerinde arsa payları oranında medeni kanunun müşterek mülkiyet hükümlerine göre maliktir. Ortak yerlerin kullanılması ve bu yerlerden yararlanma bakımından malikler arsa paylarına bakılmaksızlığın eşit haklarına sahiptir. Bu kural kat mülkiyeti kanunun 16.Fıkrasında sözü edilen şekilde kabul edilmiştir.

MADDE 9 : BAĞIMSIZ BÖLÜMÜN KULLANILMASI  

Kat maliki, kat mülkiyeti kanununun özel hükümlerine işbu yönetim planında yer alan kurallara ve kat mülkiyeti ilişkisinin gerektirdiği diğer sınırlama ve yasaklanmalara uymak koşuluyla bağımsız bölümünü kullanmaya yine bu çerçevede kalarak kullanma ve yararlanma hakkını başkalarına vermeye, kiralamaya, paralı ve parasız olarak devretmeye yetkilidir. Bağımsız bölümlerin kullanılması yetkisi, eklentiler ve projesinde bağımsız bölüme sunulmuş sorumluluk alanlarında (bahçe) da şamildir.

MADDE 10 : ORTAK YERLERİN KULLANILMASI

Kat maliki ile diğer kullanma hakkı sahipleri ortak yerlere ilişkin bu yönetim planındaki düzenlemeler çevresinde buraları kullanmada bir birlerinin hakkını titizlikle riayet etmeye ve ortak yararlanmaya engelleyici davranışlardan kaçınmaya özen gösterme zorundadırlar. Yönetim kurulu, ortak yerlerin kullanmasına ilişkin düzenlenme yapmaya, gereken kuralları koymaya, bu kuralları günün ihtiyacına göre değiştirerek düzenlemeye yetkilidir.

MADDE 11 : HUKUKİ TASARUFLAR

Kat maliki, bağımsız bölüm üzerinde işbu yönetim planında öngörülen hüküm ve esaslara tabi olmak kaydıyla 3.Kişiler lehine ayni hak devrini veya tesisini sağlayacak her türlü hukuki işlemde bulunabilir. Bağımsız bölüm üzerindeki mülkiyetin devri sonucu doğurabilecek tasarrufla, intifa ve sükna hakkı tesisi için yapılacak tasarruflarda, ortak yerlere ilişkin hak ve yetkilerin devreden veya hakkı tesis edende kalmasını öngören şartlar konamaz. Bu yönetim planını imzalayan kat maliki veya irtifak hakkı sahibi, bağımsız bölümünü üçüncü kişilere devretmesi veya ayni hak tesis etmesi halinde, devralan kişini de bu yönetim planını imzalayacağını, aksi halde bu yönetim planı gereği doğan borçları kendisinin ödeyeceğini ve devrettiği kişinin aykırı davranışlarından doğacak tüm zararları karşılayacağını garanti eder.

MADDE 12 : ÖNCELİKLE SATIN ALMA HAKKININ OLMAYIŞI

Ana taşınmaz kapsamındaki bir bölümün veya kat irtifakına bağlanmış arsa payının satılması halinde diğer kat maliklerinin veya irtifak hakkı sahiplerin öncelikle satın alma hakkı (kanuni şuf‘a hakkı) yoktur.

MADDE 13 : ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİNİN İSTENİLMEMESİ

Ana taşınmazın tamamında veya bağımsız bölüm maliklerin arsa payları oranında malik oldukları ortak alanlarda ortaklığın giderilmesi istenemez.

MADDE 14 : YÖNETİME KATILMA

Kat maliki işbu yönetim planı ile öngörülen yönetim sistemi ve düzenin gereklerine, bu sistem ve düzenden doğan bütün sınırlamalara tabi olmak kaydı ile ana taşınmazın yönetimine katılma hakkına sahiptir. Bağımsız bölümün üzerinde intifa hakkı tesis edilmişse yönetime katılma hakkı intifa devam ettiği sürece, bu hakka sahip olan kimseye geçer. Bununla birlikte ana taşınmazlığa sürekli ve temelli olarak kalması ön görülen tesisat veya değişiklikler yapılacaksa bunlarla ilgili yönetim işlemlerine çıplak mülkiyet hakkı sahibi katılır.

Kiracıların kat maliki adına yönetime katılması için kat maliki tarafından açıkça ve noterden onanmış yazılı bir belge ibrazı şarttır. Böyle bir yetki verilmemişse, kiracının bağımsız bölümlerle ortak yerlerin kullanılması ve yararlanılması konusundaki dilek ve şikayetleri doğrudan yönetim kuruluna bildirilmesine ve sonucu hakkında bilgi istemesine engel yoktur.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

BORÇLAR VE YÜKÜMLÜLÜKLER

MADDE 15 : GENEL KURAL

Bağımsız bölüm malikinin hakkı genel hükümler, kat mülkiyet kanunu ve bu yönetim planında gösterilen sınırlamalar, borçlar ve yükümlülüklerle bağımlı mülkiyetidir. Bağımsız bölüm malikleri gerek bağımsız bölüm ve gerekse eklenti ve münhasıran istifadelerine sunulmuş sorumluluk alanlarında (bahçe) ve ortak yerlerin kullanırken bu sınırlama ve yükümlülüklere kesin olarak uymaya ve ana taşınmazdaki bütün tasarruflarda doğruluk ve güven ilkesine titizlikle riayet etmeye mecburdurlar.

MADDE 16 : YÜKÜMLÜ VE SORUMLU KİŞİLER

Yasadan ve yönetim planından doğan borç ve yükümlülüklerinde asıl yüküm ve sorumlusu kat malikleridir. Bununla birlikte bağımsız bölümlerde kiracı, intifa hakkı sahibi sıfatıyla yahut bunlara benzer sebepli devamlı olarak oturan ve yararlanan kişilerde kat malikiyle birlikte borç ve mükellefiyetlerden dolayı müteselsil olarak sorumludur. Ana taşınmazda, bağımsız bölümlerde ve ortak yerlerde hizmet, istisna, vekalet türünden herhangi bir ilişki nedeni ile zilyet veya yardımcı zilyet durumunda bulunanlar da kanun veya bu yönetim planı hükümleri ile belirlenmiş olan emir ve yasaklamalara uymaya mecburlardır. Bağımsız bölümünü devrederken veya üzerinde hak tesis ederken yeni malik veya hak sahibine bu sözleşmeyi imzalatmayan kat malikinin yükümlülüğü de devam eder.

MADDE 17 : ANA TAŞINMAZLA İLGİLİ GENEL YÜKÜMLÜLÜKLER 

Kat malikleri ve ondan daimi yararlananlar, ana taşınmazın çağdaş düzenleme tekniklerine göre oluşturulmuş mimari karakterini muhafaza ve devam edilmekle hükümlüdürler. Kat malikleri ayrıca ana taşınmazın bütün olarak birlikte tasarruf koşullarına uygun halde bulunmasının, bu halin sürmesini ve bunlar için gereken koruma bakım işlerini aksamadan yapılmasını sağlamak üzere bir birlerine karşı sorumludurlar.

Bu borcun kapsamına giren başlıca yükümlülükler şunlardır:

A.   Kat malikleri, ana taşınmazdaki haklarını kullanırken yasaların ve yönetim planının emir ve yasaklarına, yönetim kurulunca alınmış kararlara tam olarak uymak zorundadırlar.

B.   Bağımsız bölüm malikleri taşınmazın korunması ve bakımı için kendilerine yüklenen, borçlara, kendilerine tabi taşınmazlar da oturan veya bulunan kişilerin de riayetlerini de sağlamakla yükümlü ve bu kişilerin eylemlerinden dolayı müteselsilen sorumlulardır.

C.   Kat malikleri birbirlerine karşı medeni kanunda düzenlenmiş bulunan komşuluk hukuku kuralların gereklerine uymak ve iyi komşuluk ilişkilerinin gerektirdiği tavır ve davranışlarda bulunmakla yükümlüdür.

MADDE 18 : BAĞIMSIZ BÖLÜMLERE İLİŞKİN BORÇ VE YÜKÜMLÜLÜKLER

Kat maliki kendi bağımsız bölümü ile varsa ona münhasıran yararlanma hakkı sunulmuş sorumluluk alanını kullanırken ve ondan yararlanırken mülkiyet hakkına ilişkin mevzuattan, Kat mülkiyeti kanunundan, bu yönetim planından ve kat malikleri kurulu veya yönetim kurulunca verilen kararlardan kaynaklanan bütün sınırlama ve kısıtlamalara uymak ve bunlardan doğan borç ve yükümlülükleri tam olarak yerine getirmekle yükümlüdür.

Kat malikleri kendi bağımsız bölümlerine ve münhasıran onun yararlanmasına sunulmuş sorumluluk alanına (bahçesine) ilişkin olmak üzere;

A.   Konut niteliğindeki bağımsız bölümü oluşturan binanın dış elemanlarında yapılı mimari görünümü ve niteliğini etkilesin etkilemesin, hiçbir değişiklik ve ilave yapamazlar bu cümleden olmak üzere yeni pencere açmak, mevcutları genişletmek veya daraltmak yahut birleştirmek, dış duvarları ve ayrıca elemanları yıkmak ve geri yahut ileri almak, yeni duvarlar örmek, çatıda veya cephede dış görünümü etkileyecek başka değişiklikler yapmak, bacaların yerini değiştirmek, bağımsız bölümü ve çatı yüksekliğini değiştirecek ameliyelere girişmek, kapılarını genişletmek, kapamak, daraltmak, yerlerini değiştirmek, balkon ve çıkmaları yıkmak genişletmek kapatmak veya daraltmak vb. bütün ameliye ve işlemler yasaktır. Koruma amacına yönelik pencere ve vitrin demiri, panjur ve benzeri ilaveleri yapılması için yönetim kurulunun izni gerekir. İznin verilebilmesi için bu kurula yapılacak işin niteliklerini içeren bir projenin verilmesi şarttır.

B.   Kat malikleri, konut niteliğindeki bağımsız bölümün dış elemanlarından mevcut olan rengi, karakteri, görünümü değiştirecek veya etkileyecek boya, badana, sıva türünden işlemler yapamazlar zorunlu olan onarımlar dolayısıyla yapılacak bu tür iş ve işlemlerde, onarım ve yenilemenin önceki rengi karakteri veya görünümü muhafaza etmesine özen gösterilir.

C.   Sorumluluk alanları bağımsız bölüm sahiplerinin mülkü değildir. Bağımsız bölüm ve malikleri kullanma hakkı münhasıra kendi bağımsız bölümüne sunulmuş bulunan sorumluluk alanlarında (bahçelerinde) yukarıda (A) ve (B) bentlerinde belirtilen yasaklara uymaya mecburdurlar. Buralarda mevcut tesisatın sorumluluk alanların (bahçelerin) alan genişletmesi, daraltılması, değiştirilmesi, çit, istinat duvarı, bahçe duvarı veya benzeri manialarla çevirmesi, yükseltilmesi, alçaltılması, yasaktır. Bu alanlarda mevcutların değiştirilmesi, dolgu yapılması, kazı yapılması, üzerlerine inşai ilaveler yapılması kesinlikle mümkün değildir. Sorumluluk alanlarının sadece bahçe olarak kullanılması öngörülmüş olup, bu kullanım sert peyzaj alanla topografyayı değiştirmemek kullanım alanını açmamak, bitki dokusunu değiştirmemek şartıyla düzeysel malzeme değişikleri ile bağımsız bölüm sahiplerince yeniden düzenlenebilir bağımsız bölüm sahibi bu konuda ana taşınmaz yönetim kurulunun onayını (her aşamada) almak zorundadır. Ağaçlar hariç olmak üzere bahçelerde çiçek ve bitkilerin yer ve türlerinin değiştirilmesi bu kural dışındadır. Dikilecek ağaçların türleri ana taşınmaza ait peyzaj projesi esas alınma kaydıyla ana taşınmaz yönetim kurulu kararı ile tesbit edilir. Bu karara aykırı olarak gerek ana taşınmazı genel görünümü ve gerekse diğer bağımsız bölümleri görünüşünü etkileyecek ve engelliyecek şekilde ve boyda ağaç dikilemez. Kompakte stabilize üzerine yerleştirilmiş masif taş bloklar, ahşap yürüme yolları, ahşap döşeme, seyyar bahçe bankları, seyyar toprağa saplanan sualtı emniyet kablolu bahçe lamba spotları geomembrane ve geotek stilli basit nilüfer ve balık havuzları seyyar temelsiz gölgelikler sorumluluk alanı içerisinde yer alabilir. Kullanıcılar yönetimin onayı olmaksızın ana altyapı şebekelerinden sorumluluk alanlarına ve de bina teknik donanımında diledikleri noktalara lamba projektör çeşme havuz bağlantısı LPG bağlantısı yapamazlar. Yangın riski nedeniyle sık bitki dokusu çevresinde çıplak kablolu aydınlatma, projektör meşale ateş yakma yeri yapılamaz. Kullanıcının bu tür isteklerinde sürekli yönetime danışması esastır. Bloklarda yer alan bağımsız bölümlere sorumluluk alanı tahsis edilmemiş olup, buradaki kat malikleri kendilerine de bir sorumluluk alanı tahsis edilmesini talep edemez ve ortak alanları bu amaçla işgal edemez. Kreş alanına sorumluluk alanı tahsis edilebilir ve bu bölüm tüm kat maliklerinin yararlanacağı ortak alan olarak kullanılır.

D.   Sitenin TV alıcı sistemi müteahhit tarafından müşterek yapılmış olup bağımsız bölümler bina çatılarına veya bina başka yerlere ayrıca alıcı koymayacaktır. Bağımsız bölümlerde bulundurulacak radyo ve telsiz antenlerinin yapının ve tüm ana taşınmazın mimari ve doğal görünümü bozmayacak boyutta olması ve estetik bakımından elverişli nitelikleri taşıması şartdır.

E.   Kat malikleri bağımsız bölümlerde ve ortak bölümlerde prensip olarak hayvan bulunduramazlar ve besleyemezler ancak köpek, kedi, kuş gibi evcil hayvanların bağımsız bölümlerde bulundurması için ana taşınmaz yönetim kurulundan özel izin alınır. Ana taşınmaz yönetim kurulu bu izni verirken mevzuattan doğan koşulları göz önünde tutarak sayı, tür ve cins yönünden sınırlamalar da koyabilir. Evcil hayvanları bulunan villa kullanıcılarının sadece sorumluluk alanlarını aşağıdaki prensipler dahilinde açmaları mümkündür. Köpek ve kedi sahipleri sorumluluk alanlarında kedi köpeklerinin dışkılıya bilmesi için kum+çakıl zeminden oluşan, etrafı çitle çevrili bir alan düzenlemek zorundadırlar. Hatta bu alan maksimum 10m2 olabilir. Villa sahibi bu alanın düzenlenmesini yönetim onayıyla yapacaktır.

Bu yasa ve karara uymayan kat maliklerine ait hayvanlar, ana taşınmaz yönetim kurulu kararı ile bağımsız bölümden çıkarılır. Bu meydanda her türlü kümes hayvanlarıyla yük ve çeki binek hayvanların, koyun keçi ve sürüngenlerin bulundurulması, barındırılması ve beslenmesi yasaktır. Kurbanlık hayvanların muhafaza şekli ve kesilmesi konularında ana taşınmaz yönetim kurulunca belirlenen esaslara uyulur.

F.    Bağımsız bölüm ve eklentilerin bahçelerinde doğal mimari estetik görünümü bozacak şekilde direk levha reklam panosu veya benzeri şeyler asmak çakmak dikmek çamaşır asmak tanıtıcı bayrak filama asmak aşırı ve rahatsız edici şekilde aydınlatma yapmak çadır çardak ve benzeri şeyleri kurmak yasaktır. Bu bendinde yazılı işlerin yapılmasına mutlak ihtiyaç duyulan hallerde bağımsız bölüm maliki ana taşınmaz yönetim kurulundan özel izin almak zorundadır.

G.   Bağımsız bölüm eklenti ve bahçelerde ortak yerlerde pis kokulu patlayıcı yanıcı ve tehlike doğurucu kimyevi ve sair madde bulundurulamaz, bağımsız bölüm sakinlerini rahatsız edici şekilde ses, sarsıntı, duman, toz çıkartacak hareket ve işler yapılamaz.

H.   Bağımsız malikleri villa ve bahçelerinde diğer bağımsız bölüm maliklerini rahatsız edecek şekilde toplantılar tertip edemezler. Nişan ve düğün gibi toplantılarda ve diğer zamanlarda radyo ve müzik aletlerle benzer şeyleri kullanırken diğer bağımsız bölüm maliklerini rahatsız etmemeye özen gösterirler. Verilecek partiler için çevre kat malik ve sakinlerinden izin almaları ve yönetime haber vermelidirler.

İ.      Bağımsız bölüm maliklerince imar hukukuna aykırı olmamak şartıyla yapılmak istenen yeni bir imalat veya tadilat hakkında ana taşınmaz yönetim kurulunun tadilat projesi için olumlu kararı şarttır. Değişikliklerin imar yasalarına göre suç oluşturmaması veya affa uğramış olması kat maliklerine (yönetim kuruluna) tanınan bu hakkı ortadan kaldırmaz.

MADDE 19 : KULLANMA , HUKUKİ İŞLEM VE TASARRUFLARDA KISITLAMA  

Bağımsız bölüm malikleri kendi bağımsız bölümlerinde ve münhasıran yararlanmalarına sunulmuş sorumluluk alanlarında (bahçelerinde), aşağıdaki sınırlamaya tabidirler.

A. Bağımsız bölüm listesinde konut olarak gösterilen bağımsız bölümler münhasıran konut olarak kullanılır. Konut olarak bağımsız bölümlerde kat mülkiyet kanunun 24.Maddesinde gösterilen yasak işlerin hiçbiri yapılmayacağı gibi aynı maddenin 2.Fıkrasında sayılan işler de yapılamaz. Konut olan bağımsız bölümlerde muayenehane, büro dahil hiçbir ticari ve konut dışında kullanılan imkan verecek yerler açılamaz. Ana taşınmazda bulunan ve niteliğin konut olduğu belirtilen bütün bağımsız bölüm malikleri söz konusu bağımsız bölümlerin niteliklerine uygun olarak sadece konut olarak ve bu bağımsız bölümlerin dışında konut dışında her ne şekilde ve suretle olursa olsun ticari ve mesleki gayelerle kullanılmaması ve gerek kat mülkiyeti kanununun 24.maddesinde kat malikleri kurulu kararı ile açılabileceği belirtilen işyerlerinin keza Yargıtay içtihatlarıyla açılabileceği gösterilen avukat yazıhanesi, doktor muayenehanesi ve benzeri diğer büroların açılmaması dahi istek kararındadırlar. Bu nedenle konut olarak gösterilen bağımsız bölümlerin bir maksatla kullanılabilmesine izin verebilecek bir karar kat malikleri kurulunda ve ana taşınmaz yönetim kurulunda alınamaz.

B. Konut niteliğinde olan bağımsız bölüm maliklerinin bağımsız bölümlerini her ne şekil ve isimde olursa olsun kısmen veya tamamen işyeri büro veya muayenehane olarak kullanılması böyle bir kullanım için kiralamak veya başka bir hukuki işlemde zilyetliğini devretmesi yasaktır.

C. Konut niteliğinde olan bağımsız bölüm malikleri bağımsız bölüm eklenti ve bahçelerinde ticari ve siyasi amaçla gösteri ve toplantılar yapamazlar ve bunları 3’üncü kişilere bu amaçlarla kiralayamaz veya başka bir suretle bırakamaz.

D. Bağımsız bölüm maliklerin sadece eklenti ve münhasıran istifadelerine sunulmuş sorumluluk alanlarından (bahçelerinden) yararlanılmasının ön gören kira ve benzeri sözleşme yapamazlar.

E. Bağımsız bölüm malikleri kiracılara yapacakları sözleşmelere bu yönetim planında doğan ve bağımsız bölüm malikine ait olan sorumluluk ve yükümlülükleri kiracının kabul ettiğini belirten açık bir hüküm koymaya mecburlardır.

F. Konut niteliğinde olan bağımsız olan bölüm malikinin tüzel kişi olması, bağımsız bölümün konut olarak kullanılması esasında ve şartında ilke olarak bir değişiklik yapmaz.

G. Kreş alanının kreş olarak kullanılması yukarıda yazılı yasakların kapsamı dışındadır.

MADDE 20 : ARIZALARIN GİDERİLMESİNE İZİN VERİLMESİ

Kat malikleri kat mülkiyet kanunun 23.Maddesi uyarınca maddede belirtilen işlerin yapılması için gerekli müsaadeyi vermeye ve bağımsız bölümlerde gereken işlerin yapılmasına katlanmaya mecburdurlar. Ayrıca: onarım ve yenileme işlerinin yapılmasının gerekli olup olmadığını incelenmesi ve saptanması içinde bağımsız bölüm ve eklentilerine girilmesine müsaade etmeye, ivedi hallerde kendileri bulunmazsa ile ilgili yönetim kurulunca yetkili kılınmış görevlinin izni ile bağımsız bölüme girmesine ivediliğin gerektirdiği ölçüde kalmak kaydı ile inceleme ve onarım işlerinin yapılması ve katlanmasına mecburdurlar.

MADDE 21 : ORTAK YERLERE İLİŞKİN BORÇ VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Kat malikleri, ortak yerlerin ve şeylerin kullanılması, bakımı, muhafazası ve onarımı ile bu yerler ve şeylerden yararlanılması bakımından, kanundan, diğer mevzuattan, iş bu yönetim planından ve kat malikleri kurulunca verilen kararlardan kaynaklanan bütün sınırlama ve kayıtlamalara uymak ve bunlardan doğan borç ve yükümlülükleri eksiksiz yerine getirmekle yükümlü ve sorumludurlar. Yukarıdaki bentte zikredilen borç ve yükümlülük kapsamı içinde kalmak üzere kat malikleri özellikle:

A. Ortak yerler ve şeyler hakkında işbu Yönetim Planı’nın 3.üncü bölümünde yer alan kuralların gerektirdiği davranışlarda bulunmaya.

B. Yasadan ve diğer düzenlemelerden doğan borç ve yükümlülüklerine aykırı hareketleri dolayısıyla, komşuları ve yönetim tarafından yapılacak uyarıları gereken dikkat ve saygı ile karşılamaya ve hiçbir gecikmeye yol açmazsızın derhal hukuka aykırılığı ortadan kaldırmaya.

C. Kendileri kiracı ve müstahdem veya yardımcı kişileri ortak yerler ve şeylerin zarara uğramasına neden olmuşsa, bu zararı hemen gidermeye.

D. Kendilerine tabi olarak bu yerleri ve şeyleri kullanan kimseleri uyarmaya gereken hallerde engellemeye ve önlemeye.

E. Ortak yerleri muhafaza, bakım, işletme ve onarım giderlerinden payına düşen ödemeleri hiçbir gecikmeye mahal bırakmazsızın ödemeye mecburdurlar.

MADDE 22 : SÖZLEŞME HÜKMÜ VE MÜTESELSİL SORUMLULUK

A. Bağımsız bölüm malikleri gerek bağımsız bölüm eklenti ve münhasıran yararlanmalarına sunulmuş sorumluluk alanlarında (bahçe) ve gerekse ortak yerler ve şeyler üzerindeki borç ve yükümlülükler dolayısıyla, bu yönetim planında ön görülen usul ve esaslara göre kendilerine yetkili kılınmış birim tarafından bildirilen yaptırım kararlarına uymak ve bunların gereklerini derhal yerine getirmekle yükümlüdürler. Bu yükümlülük bütün bağımsız bölüm malikleri ile haleflerini bağlayan yönetim planı uyarınca ön görülmüş bir sözleşme yükümlülüğü olup, bağımsız bölüm malikleri bu sözleşme yükümlülüğünün bütün sonuçlarına katlanmayı kesin olarak kabul ve taahhüt etmişlerdir.

B. Yukarıdaki maddelerde kullanma ve faydalanmaya ilişkin konularda bu yönetim planı ve kanunda ön görülen hak, borç ve yükümlülükler bağımsız bölümde her hangi bir hakka dayanarak oturan veya yararlananlar tarafından aynen yerine getirilir. Buların aykırı davranışlardan bağımsız bölüm malikleride müştereken ve müteselsilen sorumludurlar.

MADDE 23 : YÖNETİM İŞLERİNDEN DOĞAN ÖDEV VE YÜKÜMLÜLÜKLER

Kat maliklerinin kat mülkiyeti ilişkisi ve yönetim işleri dolayısıyla öteki kat maliklerine kat malikleri kurulu‘na ve yönetim kuruluna karşı var olan sorumluluğu, kendi eylem ve davranışları yüzünden genel hükümleri uyarınca doğmuş ve doğacak diğer sorumluluklarını ortadan kaldırmaz veya değiştirmez.

Yukarıda belirtilen borç ve ödevler kapsamı içine kalmak üzere kat maliklerinin yönetim işlerinden dolayı başlıca sorumlulukları şunlardır:

A. Kat malikleri, işletme projeleri giderlerine katılmak, bu giderler için saptanan avansları ödemek, ivedi durumlarda yönetim kurulunca karar altına alınan ek ödemeleri yapmakta yükümlüdürler.

B. Kat malikleri, kat malikleri kurulu tarafından usulüne göre alınmış karar bulunduğu taktirde ana taşınmazdaki ortak yerlerin büyük onarımı, tadili veya yenilenmesi için yapılması gereken harcamalara katılmak ve bu işlerin gerektirdiği avans ödemelerini zamanında yapmakla yükümlüdür. Ana taşınmazda veya ortak yerlerde ani olarak ortaya çıkan ve acele olarak giderilmesi zorunlu bulunan hasar ve bozukluklar olursa, bunların giderilmesi için yönetim kurulunca onarım avansı toplanması karar verilebilir.

C. Yönetim kurulunca karar verilecek ana taşınmazın tamamının veya belli bir bölümünün sigorta edilmesi halinde kat malikleri ana taşınmaz veya ana bölümün sigorta primlerinden kendilerine düşen payı da zamanında ödemekle yükümlüdür.

D. Kat malikleri, işletme projesi ile belirlenen gelir giderlere katılma payını ve avansları, sigorta primleri ile ortak yerlerin bakımı, koruma ve onarım giderlerini ödemekte temerrüde düşerlerse, haklarında kat mülkiyeti kanununun 20/2-3‘maddesi hükümleri uygulanır.

E. Kat malikleri ortak yerler ve tesisler üzerinde kullanma hakkında vazgeçmek, bağımsız bölümlerini boş bırakmak veya benzeri neden ve gerekçeler ileri sürmek sureti ile bakım, onarım, yenileme, işletme ve yönetimle ilgili diğer giderleri ödemekten veya avans vermekten kaçınmazlar.

F. Kat malikleri, yapımcı Ofton–United Maritime Ortak Girişimi tarafından maliklerinin kullanımına tahsis edilmiş trafo, jeneratör ve su ihtiyacını giderecek derin kuyu depo ve bunlara ilişkin tesislerin her türlü bakım onarım işletme giderlerine katılmakla yükümlüdürler.

MADDE 24 : ORTAK GİDERLER VE YÜKÜMLÜLÜKLERE KATILMA ORANI

Kanunlarda, diğer düzenlemelerde ve bu yönetim planında başka türlü düzenlenmiş olmadıkça, bağımsız bölüm maliklerinin, kendi bağımsız bölümlerinin, eklenti ve bahçeleri, ana taşınmaz ortak yerleri ve şeyleri ile ana taşınmazın yönetimine ilişkin borç yükümlülük ve sorumlulukları, nitelik ve nicelik yönünden bir birleriyle aynıdır. Bununla beraber ana taşınmaz, ortak yerler, şeyler ve tesislere ait giderler aşağıdaki esaslara göre paylaşır.

A.Ana taşınmaz üzerinde bulunan bağımsız bölümlerin malikleri ana taşınmazdaki ortak yerlerin her türlü bakım, onarım kullanma giderlerini arsa payı oranında öderler.

B.Gerektiğinde istihdam edilecek müdür ve idari personel, ana taşınmaz giriş kapısı görevlileri, gece ve gündüz koruma görevi yapacak bekçiler, bahçıvanlar, temizlik elemanları, teknisyenler gibi personel giderleri bütün bağımsız bölümler arasında eşit olarak paylaştırılacaktır.

C.Ana taşınmazda kat maliklerinin kullanımına terk edilmiş bütün yer, ortak yer alanının bakımı, onarımı, aydınlatma, temizleme ve benzeri giderlerle bu giderlerin paylaşılmasında kat malikleri arsa payları oranınca sorumlu olurlar.

D.Ana taşınmaz içerisinde yer alan birden fazla bağımsız bölümü içeren yapıların münhasıran kendilerine ait blok ortak alanlarının bakım, onarım ve işletim giderlerinin blokta yer alan bağımsız bölümleri tarafından karşılanır.

MADDE 25 : ÖNLEM VE YAPTIRIMLAR

Borç ve yükümlülüklerine aykırı davranan kişilere bu aykırılığın giderilmesi için yazılı veya sözlü uyarıda bulunur. Bu uyarı; yazılış şekli, yönetim kurulu başkasının imzasını taşıyan uyarı yazısının sorumlu kişiye posta yahut elden ulaşmasıyla tebliğ edilir. Kanunda özel şekle tabi tutulmuş ihtar yazılarının tebliğine ilişkin hükümler saklıdır.

Ortak yerlerin kullanılması veya buralardan yararlanma bakımından ön görülen yasaklara aykırı davranışlarda bulunan kişilere zorunluluk bulunan hallerde yönetim kurulu veya onun tarafından görevlendirilen kişi ya da kişiler, medeni kanunun 894 ve Borçlar Kanunu‘nun 53.Maddeleri ve diğer mevzuat yükümlerine göre koruyucu önlemlere başvurulabilir bu önlem ve yaptırımların başlıcaları şunlardır.

A. Ödenmeyen avans ve genel paylara aylık % 0 hesabıyla gecikme tazminatı uygulanır.

B. Temerrüt gösteren bağımsız bölüm maliki aleyhine Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 20.2 ve 20.3.Fıkrasındaki yaptırımları talep ederek dava açılır, icra takibi yapılır.

C. Borçlarını ödemeyen malikin bağımsız bölümün üzerinde kat mülkiyeti kanunun 22‘nci maddesinin 2‘nci fıkrasının uyarınca ipotek tesis edilebilir.

D. Kat Mülkiyeti Kanunu’nun ve bu yönetim planda gösterilen borç ve yükümlülükleri yerine getirmemek ve özellikle kat mülkiyeti kanunun 25.Maddesinin 3.Fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinde sayılan vesaire davranışlarıyla diğer bağımsız bölüm maliklerinin haklarını çiğner duruma gelen ve birlikte yaşamayı çekilmez haline getiren bağımsız bölüm maliki aleyhine 25‘nci maddenin 2‘nci fıkrası gereğince dava açılabilir ve bu maddenin 1‘nci fıkrası hükmünün uygulanması istenebilir.

E. Ortak yerlerin kullanılması veya bunlardan yararlanma bakımından ön görülen yasaklara aykırı bulunan kişilere karşı zorunluluk bulunan hallerde ana taşınmaz yönetim kurulu veya yönetim kurulu tarafından görevlendirilen kişiler medeni kanunun 894 ve borçlar kanunun 52’nci maddeleri uyarınca koruyucu önlemlere başvurabilir ve bu hükümler çerçevesinde yasaklara aykırı davranışların engellenmesi, durdurulması veya ortadan kaldırılmasını sağlayacak eylem ve işlemler de yapabilirler.

F. Devamlılık gösteren ihalelerin durdurulması ve sonuçlarıyla birlikte ortadan kaldırılması için ana taşınmaz yönetim kurulunun göndereceği ihlalin devam etmesi halinde ihlalin ortadan kaldırılarak, ihlali eski haline getirinceye kadar günlük 100 (yüz) amerikan dolarına kadar bir ceza uygulanacağı bildirilebilir. Ceza uygulanması, kat malikine ihlal ettiği husus hakkında her hangi bir hak bahşetmez. Bu ceza Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 28‘nci maddesi uyarınca sözleşme hükmü olarak Borçlar Kanunu’nun 158’nci maddesinde düzenlenmiş sözleşme cezası hükmündedir. Bu cezanın uygulanmış olması bu maddenin yukarıdaki diğer fıkra ve bentlerinde yazılı önlem ve yaptırımları da ayrıca talep etmeye mani değildir.

MADDE 26 : GÜVENCELER  

Kat maliki ortak giderlere katılma payını veya avansı ödemediği takdirde bu borçlar ve gecikme tazminatından dolayı bağımsız bölümde kiracı, intifa hakkı sahibi veya başka bir sebebe dayanarak oturan kişiler, müştereken müteselsilen sorumlu olurlar. Bu sorumlulukla ilgili olarak kiracılar için kabul edilen kanuni sınırlama hükmü saklıdır. Yukarıda zikredilen borçlardan kat malikleri kurulu kararı ile belirlenen ödemelerden veya kat mülkiyeti ilişkisinden doğan diğer parasal edinimlerden dolayı kat maliki aleyhine yapılacak takiplerde bağımsız bölümde bulunan taşınır malların kat malikinin mülkiyetinde olduğu karine olarak kabul edilir. Kat malikinin yukarıda 1‘inci fıkrada yazılı borçları dolayısıyla diğer kat malikleri lehine kanuni ipoteğin tescili istenebilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

YÖNETİM ORGANLARI

MADDE 27 : ANA TAŞINMAZ KAT MALİKLERİ KURULU

Ana taşınmazın en yüksek yönetim organı tüm bağımsız bölüm maliklerinden oluşan Ana Taşınmaz Kat Malikleri Kurulu’dur. Bu kurulda alınacak kararların geçerli olması için kurulun bu yönetim planında gösterilen esaslara uygun olarak toplanması ve kararların bu esaslara uyularak alınması gerekir. Birden çok bağımsız bölümü barındıran blok ortak alanları ile yönetim organı blok kat malikleri kuruludur.

MADDE 28 : KURULA KATILMA KAKKI VE TEMSİLİ 

Kat Malikleri Kurulu’na katılma hakkı bağımsız bölümlerin maliklerine aittir, bağımsız bölüm üzerinde birden çok kişi birlikte malik iseler aralarından seçecekleri birisi kurula katılır. Bağımsız bölümün tamamı üzerinde intifa hakkı varsa kurula katılma hakkı intifa hakkı sahibinindir. Bağımsız bölüm üzerinde kısmen intifa hakkının bulunması halinde ise hem çıplak mülkiyet hem de kısmen intifa hakkına sahip olan tek kişi kurula katılır. Bağımsız bölümün bir tüzel kişiye ait olması halinde ise kurula katılacak gerçek kişi, tüzel kişinin yetkili organınca belirlenir. Bağımsız bölüm malikleri ve kurula katılma hakkı olanlar kurulda kendilerini yetkili vekile temsil ettirebilir. Vekilin bağımsız bölüm maliki olması şart değildir bir kişinin en çok bağımsız bölüm maliklerinin 1/3‘ünün temsilcisi olarak katılabilir. Kanuni temsile ilişkin hükümlere saklıdır. Toplantılara bağımsız bölüm malikini temsilen vekil sıfatıyla katılanlar bağımsız bölüm maliki adına oy kullanabilir. Temsil yetkilisi verilirken oy hakkı bulunmadığı hususunda sınırlama yapılamaz. Böyle bir sınırlama yapılmış ise vekil toplantıya alınmaz. Blok yöneticisi de yukarıda yazılı esaslar dahilinde bir kişiden müteşekkil oluşturulur.

MADDE 29 : TOPLANTI ZAMANI 

Yönetim dönemi olarak ana taşınmaz ve blok kat malikleri kurulu her yıl 1 Mayıs ile 31 Mayıs tarihleri arasında olağan olarak toplanır. İlk toplantı için Mayıs ayı beklenmez, ancak ilk toplantıda alınan kararlar, toplantının yapıldığı yıl için geçerli olur ve müteakip yılın Mayıs ayında toplantı yapılır. Yönetim kurulunun, denetim kurulunun veya bağımsız bölüm maliklerinin üçte birinin istemi üzerine ve kat mülkiyeti kanununda gösterilen esaslara göre kat malikleri olağanüstü toplantıya çağrılır.

MADDE 30 : ÇAĞRI USULÜ  

Olağan Genel Kurul toplantılarında toplantı günü saat ve yeri toplantıdan en az 15 gün önce yönetim kurulu tarafından gündemde belirtmek suretiyle taahhütlü mektupla katılma hakkına sahip bütün bağımsız bölüm maliklerine bildirilir, aynı süreye uymak kaydı ile taahhütlü mektup yerine kat maliklerine imzaları karşılığı bir çağrı kağıdının elden teslimin de mümkündür. Çağrı, ana taşınmazda oturmayan maliklere, ana taşınmaz yönetim kuruluna verilen adreslere, bir adres verilmemiş ise tapuda bulunan kanuni adrese taahhütlü mektupla yapılır, bu adreslere yapılan tebligatlar geçerlidir.

Bağımsız bölüm maliklerine taahhütlü mektupla veya elden gönderilen davetiyelerde ilk toplantıda yeter sayısı sağlanmaması halinde yapılacak 2.Toplantının gün, saat ve yeri de bildirilir.

MADDE 31 : TOPLANTI VE KARAR YETER SAYISI

Ana taşınmaz ve blok kat malikleri kurulu bağımsız bölüm maliklerinin sayı ve arsa yapı bakımından yarısından fazlası ile toplanır ve toplantıya katılanların oy çoğunluğu ile karar verilir yeter sayı sağlanmadığı için ilk toplantı yapılmazsa durum bir tutanakla tespit edilir. İkinci toplantıda yukarıda yazılı toplantı yeter sayı aramaksızın kararlar katılanların çokluğu ile alınır. Oy çokluğunun hesaplanmasında toplantıya katılıp da oy kullanmayanlar ile çekimser oy verenler de toplantıya katılmış sayılırlar.

Kat Mülkiyeti Kanunu’nun veya iş bu Yönetim planının özel yeter sayı aradığı durumlar saklı kalmak üzere;

A. Ortak yerler ve tesislerde yapılacak değişiklikler için hem arsa payı hem de toplantıya katılanların sayısına göre oluşacak çoğunlukla karar alınması şarttır.

B. Yönetim Planı değişikliği için verilecek kararlarda ana taşınmazdaki bütün bağımsız bölüm maliklerinin 4/5‘inin olumlu oyu aranır.

C. Blokların Dış görünümü etkileyen değişikliklerde ana taşınmaz kat malikleri kurulu kararı gerekir.

MADDE 32 : TOPLANTININ YÖNETİMİ 

Toplantıya yönetim kurulu başkanı veya yönetim kurulu üyelerinden biri yahut yönetim kurulunca görevlendirilecek bir başka kişi açar. Toplantıyı yönetmek üzere bir başkan bir başkan yardımcısı ve bir katip seçilir. Toplantıda tutulacak tutanak başkan, başkan yardımcısı ve katip tarafından imzalanır. Başkan gündemin görüşülmesi ve gerekli kararların alınmasını ve toplantı düzenini sağlar.

MADDE 33 : KAT MALİKLERİ KURULU KARARI

Kat Malikleri Kurulu, Kanun ve Yönetim planı uyarınca yetkili ve görevli olduğu bütün konuları görüşüp karara bağlar. Kat Malikleri Kurulu, kat malikleri arasında veya buralarla yönetim ve denetçileri, yahut yönetim ve denetim kurulları arasında ortaya çıkan ihtilafları da çözüme bağlamaya yetkilidir.

Ana Taşınmaz Kat Malikleri Kurulu, Elysium Garden’ın bir bütün olarak planlanmış ve yapılmış olduğunu, sitenin büyüklüğünü bağımsız bölüm adetlerinin çokluğunu, hizmetlerin site düzeyinde ve kalitesinde verilmesi gerektiğini ve tesislerin amaca uygun olarak kullanılmasını da dikkate alarak kat maliklerinin yaşam düzeyine uygun düşecek şekilde mevcut tesislerin tam anlamıyla kullanılabilmesi ve hizmetlerin modern bir biçimde ifa edilebilmesi amacı ile idarenin tam kadro ve teşkilatla yapılması için, asgari bu hükümde ifade edildiği şekilde organize olmuş profesyonel bir yönetim ve servis şirketi vasıtasıyla Elysium Garden‘ın yönetilmesini öngörebilir. Bu konuda ana taşınmaz yönetim kuruluna yetki verilebilir.

Kat malikleri kurulunun kararı bütün kat maliklerini külli ile ve cüzi haleflerini yönetim kurulunun ve diğer ilgilileri bağlar. Bağımsız bölümlerde intifa hakkı sahibi veya kiracı sıfatı ile bulunan sebebe dayanarak zilyet olarak yahut yukarıda sayılanlara tabi olarak bağımsız bölümlerde bulunanlarda kat malikleri kurulu kararlarına uymak ve bunların gereklerini yerine getirmekle yükümlüdürler. Kararların bilinmemesi mazeret sayılmaz. Kat maliklerinin toplantıya katılmamış aleyhte oy kullanmış yahut başka biçimde karara karşı çıkmış olması onlara kat malikleri kurulunun usulüne uygun olarak almış oldukları kararlara uymama hakkını vermez. Görüşülen konunun doğrudan doğruya kendisi ile ilgili bulunduğu kat maliki de görüşmelere katılabilir ancak oy kullanamaz ve çoğunluğun hesaplanmasında dikkate alınmaz. Yönetim Kurulu ve Denetçilerin ibrasına ilişkin kararlar bu hükmün dışındadır. Kat malikleri kurulunda alınan kararlar her sayfası numaralı olan ve noter mührü ile onanmış bulunan bir deftere yazılır. Kat malikleri kurulu kararı, mahkemeden yürütmenin durdurmasını sağlayan bir ihtiyati tedbir kararı alınmadıkça uygulanır.

MADDE 34 : YÖNETİM KURULUNUN SEÇİMİ VE GÖREV SÜRESİ

Ana taşınmaz kat malikleri kurulu tarafından her yıl olağan kat malikleri kurulu toplantısında bağımsız bölümlerin hem sayı, hem arsa payı çoğunluğu ile bağımsız bölüm malikleri arasında veya dışarıdan üç kişilik bir yönetim kurulu seçilir. Ayrıca yönetim kurulu yedek üyelerin seçimi de asli üyelerin seçimi ile birlikte yapılır. Tüzel kişilerin yetkili temsilcileri yönetim kurulu üyesi olabilir. Yönetim kurulunun üç kişiden oluşması halinde, aralarından biri yönetim kurulu başkanı, bir diğeri sayman olarak görevlendirilir. Eski yönetim kurulu üyeleri tekrar seçilebilir. Yönetim kuruluna seçilen üyelerin adı, soyadı ve adresi, yönetimin yapıldığı mahalde bir tabelada gösterilir. Blok kat malikleri kurulu bloğa ait ortak alanların yönetim denetim ve işletimi için bir blok yöneticisi ve denetçisi seçer. Yönetim kurulunun görev süresi bir yıldır.

Ana taşınmaz kat malikleri kurulu Elysium Garden’ın bir bütün olarak planlanmış ve yapılmış olduğunu, sitenin büyüklüğünü, bağımsız bölüm adetlerinin çokluğunu, hizmetlerin site düzeyinde ve kalitesinde verilmesi gerektiğini ve tesislerin amaca uygun olarak kullanılmasına da dikkate alarak, kat maliklerinin yaşam düzeylerine uygun düşecek şekilde mevcut tesislerin tam anlamıyla kullanılabilmesi ve hizmetlerin modern bir biçimde ifa edilmesi amacıyla, idarenin tam kadro ve teşkilatla yapılması için asgari bu hükümde ifade edildiği şekilde organize olmuş profesyonel bir yönetim ve servis şirketi vasıtasıyla Elysium Garden’ın yönetilmesini öngörebilir. Blok yöneticileri de profesyonel şirketlere katılabilir.

MADDE 35 : YÖNETİM KURULUNUN HAKLARI VE SORUMLULUĞU 

Yönetim kurulunun bağımsız bölüm maliklerine karşı hakları kural olarak vekilin hakları gibidir. Ana taşınmaz kat malikleri kurulu üyelerine bu görevlerinden dolayı uygun bir ücret tespit ederek verebilir. Ana taşınmaz yönetim kurulu, bağımsız bölüm maliklerine ve bunların oluşturduğu ana taşınmaz kat maliklerine karşı borçlar kanunun vekalet akti hükümlerine göre sorumludurlar.

 

MADDE 36 : YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

Yönetim kurulu kat mülkiyetini başta 25, 36, 37 ve 39’uncu maddeleri ile iş bu yönetim planının ön gördüğü görevleri yapar. Yönetim kurulu mevzuatta yer alan emredici hükümlere aykırı olmamak kaydı ile iş bu yönetim planı ile kat malikleri kurulu kararı çerçevesinde ana taşınmazın yönetim ve kullanımı ile ilgili her kararı almaya yetkilidir. Bu kararlar, ana taşınmazda uygun biçimde ilan edilir ve kat maliklerine gönderilir. Yönetim kurulu özellikle her yıl iş bu yönetim planının 24’üncü maddesinde ön görülen ilkeyi göz önünde tutarak;

A. Ana taşınmazın bir yıllık yönetimine ilişkin tahmini gelir ve giderlerin tutarlarını,

B. Tüm giderlerin her bağımsız bölüm malikine düşecek tahmini miktarı;

C. Tahmini giderle diğer muhtemel giderleri karşılamak üzere her bağımsız bölüm malikinin ödemesi gereken avans miktarını gösteren bir işletme projesi hazırlayarak bunu bağımsız bölüm maliklerine ve bağımsız bölümden fiilen yararlananlara imzaları karşılığı yahut taahhütlü mektupla bildirir.

D. Ana taşınmazın amacına uygun olarak kullanılması korunması bakımı ve onarımı için gereken çalışmaları yapmak, önlemleri almak, gözetim ve denetim sağlamak.

E. Ana taşınmazdaki ortak yerlerin ve şeylerin kullanılması işletilmesi bakımı ve korunması, onarılması ve denetlenmesi ile ilgili iş ve işlemleri yapmak.

F. Ana taşınmazın tamamı veya bir bölümü için sigorta sözleşmeleri akdetmek.

G. Ana taşınmazda yapılacak her çeşit düzenleme, dekorasyon, teknik donanım, onarım ve değişikliklerde uyulması mecburi teknik şartname ile işbu yönetim planının çerçevesinde ana taşınmazın kullanımı ile ilgili emredici esasları belirtilen iç esasları hazırlamak.

H. Kat malikleri ile diğer ilgili kişilerin ortak yerler ve şeylerin kullanılmasında doğan borç ve yükümlülüklerine veya kendi bağımsız bölümlerinin kullanılması hakkındaki sınırlama ve kayıtlamalara aykırı davranışları önlemek ve bütün tedbirleri almak, uygulamaları yapmak, bu tür aykırılıkları tesbit etmek üzere gereken gözetim ve denetim işlerini görmek,

İ. Kat mülkiyeti kanunu ile işbu yönetim planı ve kat malikleri kurulu kararlarından doğan borç ve yükümlülüklerine aykırı davrananlar hakkında yasa ve işbu yönetim planı ile ön görülen yaptırımların uygulanmasını sağlamak ve bu meyanda bu konudaki borçları yerine getirmeyen kat malikleri hakkında dava açmak, icra takibi yapmak ve kanuni ipoteğin tapuya tescilini gerçekleştirmek.

J. Kat maliklerini kurulunu toplantıya çağırmak, toplantı ile ilgili hazırlıkları yapmak kurul kararları ile ilgili bütün uygulamaları gerçekleştirmek.

K. Ana taşınmazın tümünü ilgilendiren konularda üçüncü kişiler ve resmi makamlarla ilişki kurmak başvurmak, üçüncü kişilere karşı yasal olarak yetkili olduğu konularda dava ve takip yapmak ve kanuni ipoteğin tapuya tescilini gerçekleştirmek ve ana taşınmazı ilgilendiren hususlarda tebligat yapmak, tebligatı kabul etmek.

L. Kat maliklerinin genel giderlerle ile kat malikler kurulunca belirlenen diğer harcamalar için katılma paylarına karşılık teşkil eden paraları toplamak, avansları talep ve tahsis etmek, ivedi hallerde yapılması gereken harcamaları saptayarak, ek ödeme listelerini düzenlemek ve bunlara göre avans talep ve tahsil etmek

M. Bütün gelir ve harcamaları kapsayan, teknik esaslara uygun muhasebe kayıtları tutmak, bu konuda gereken kuralları belirlemek, kayıtların dayanağı olan belgeleri düzgün şekilde hazırlamak ve muhafaza etmek.

N. Ana taşınmazın korunması bakımı ve işletilmesi için verilmesi gereken hizmetleri tespit etmek gereken sözleşmeleri akdetmek görevli hizmetlileri belirlemek iş ve hizmetlerin görülmesinde konulara talimat vermek gözetim ve denetimde bulunmak gereken hallerde sözleşme ilişkisinden doğan hakları kullanmak sözleşmeleri feshetmek yenilemek tadil etmek; sözleşme ilişkileri dolayısıyla resmi kurum ve kuruluşlarla ilişki kurmak prim ve öteki dönemlerin zamanında yapılması gereken önlemleri almak.

O. Denetçilerin inceleme ve denetleme iş ve işlemlerini kolaylaştırmak, onlara gereken bilgileri vermek hesapları ve kayıtları incelemelerine imkan sağlamak.

P. Görev dönemi sonunda dönemle ilgili gelirler ve giderlere ilişkin hesap durumu gösteren bir bilanço ve faaliyet raporu hazırlamak ve buna müteakip dönemde gerçekleşmesi muhtemel giderler ve gelirler göz önünde tutularak hazırlanmış işletme projesi önerisi ile birlikte yukarıdaki maddeler çerçevesinde kat malikleri kuruluna sunmak.

Yönetim kurulu kat maliklerinin kurulunun ve ayrıca kendi kararlarını usulüne uygun olarak noter tasdikli bir karar defterinde tutmak ve yönetimde ilgili bütün belgeleri muntazam bir şekilde dosyalayarak söz konusu belge, defter ve dosyaları muhafaza etmekle yükümlüdür. Siteye ait gelirlerin toplanması giderlerin sarfına ait iş ve işlemler bunlara ait belgelerin toplanması muhafazası ve kayıtların tutulması defterlerin tasdiki gibi mali işlere ait bütün görevler yönetim kuruluna ait olup, onun sorumluluğundadır. Yönetime ait banka hesaplarından para çekilmesi kat malikleri kurulunca alınacak karara göre yönetim kurulu tarafından gerçekleştirilir. Burada sözü edilen defterler her olağan genel kurul toplantısından önce notere kapattırılır. Blok yöneticileri de kendi bloklarının ortak alanları ile sınırlı olmak üzere yukarıda yazılı hak ve yükümlülük ve yetkilerine sahiptir.

 

MADDE 37 : DENETLEME KURULU

Ana taşınmaz kat malikleri kurulunca her yıl olağan toplantıda yönetim kurulu hesaplarının denetlenmesi için bağımsız bölüm malikleri arasında sayı ve arsa çoğunluğu ile üç kişilik bir denetim kurulu ve yedekleri seçilir. Denetim kurulu üyeleri aralarında birini başkan olarak görevlendirilir. Denetim kurulu özel bir durum yoksa ilke olarak her 3 ayda bir denetleme yapar. Denetim kurulu hesap denetimi sonuçlarını ve yönetim tarzlarını ilişkin düşüncelerini içeren raporunu her yıl olağan kat malikleri kurulu davetiyle birlikte bağımsız bölüm maliklerine ulaştırılmasını sağlayacak biçimde sunar. Yönetim kurulu üyelerine ve onlarca görevlendirilebilen profesyonel denetçiye ödenecek ücret kat malikleri kurulunca belli edilir. Blok denetçileri de blokları ile ilgili yönetici işlemlerini yukarıdaki esasları dahilinde denetler.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

ONARIM YENİLEME, SONA ERME

MADDE 38 : SONA ERME

Kat mülkiyetinin sona erme konusunda aşağıdaki 2’nci fıkrada yer alan özel hükümler dışında, kat mülkiyeti kanununun 46, 47, 48’inci maddeleri uygulanır. Bir veya birden fazla bağımsız bölüm tamamen harap olursa bağımsız bölüm maliklerinin yapıyı yaptırma yükümlülükleri yoktur. Bununla birlikte harap olan yapının malik veya maliklerin ana taşınmazda kat mülkiyeti kanunu bu yönetim planı, kat malikleri kurulu ve ana taşınmaz yönetim kurulunun karar ve uygulamadan doğan borç ve yükümlülüklere tabii olurlar ve bütün giderler ve katılma yükümlülükleri aralıksız devam eder.

Bağımsız bölüm maliki, harap olan bölümün yeniden inşasına karar verirse yapılacak bina zemine oturma alanı ve konumu itibari ile eski yapının aynı olacağı gibi kotları yüksekliği, kat sayısı, çıkmaları ve engel olarak bütün mimari özellikleri bakımından da evvelki yapının ölçü, nitelik ve özelliklerini taşımak zorundadır. Kısmi harabiyet hallerinde yapılacak onarım ve yenilemelerde yukarıdaki kurallar uygulanır. Harabiyet nedeniyle yeniden inşa ve kısmi onarım işlerinde bu yönetim planının 18 ve 19’uncu maddeleri hükümlerine aynen uyulur ve bağımsız bölüm maliki inşaat ve onarımla ilgili plan ve projelerinde bağlayarak ana taşınmaz yönetim kurulunda yazılı bilgi verir. Ana taşınmaz yönetim kurulu tamamen harap olan yapının bu haliyle ana taşınmaz bütünlüğünü estetiğini ve doğal görünümü olumsuz şekilde etkilediğini ve kirliliğe yol açtığını saptarsa, bağımsız bölümün malikinden bu durumun giderilmesi için önlem alınmasını ister. Bağımsız bölüm maliki gereken önlemleri almazsa ana taşınmaz yönetim kurulu, masrafları bağımsız bölüm malikine ait olmak üzere gerekli önlemleri onun namına ve hesabına almaya, uygulamaya yetkilidir. Bu husustaki kararlar bloklardaki bağımsız bölümler içinde aynen uygulanır.

 

ALTINCI BÖLÜM

SON HÜKÜMLER

MADDE 39 : DİĞER HÜKÜMLER

İşbu yönetim planında yer alan herhangi bir hükmün herhangi bir sebepten ötürü hükümsüz kalması diğer hükümlerin geçerliliğini etkilemez. Kat Mülkiyeti Kanunu’nda ve işbu yönetim planında farklı bir hüküm bulunmadıkça yönetim kurulunca bağımsız bölüm maliklerine yapılacak tebligatta 7201 sayılı Tebligat Kanunu’nun 3220 sayılı Kanun’la eklenmiş “ek madde“ hükmüne göre hareket edilir.

 

MADDE 40 : GEÇİCİ YÖNETİM

Ana taşınmaz kapsamındaki bütün yapılar, ortak yer, yapı ve tesiste tamamlanıncaya kadar işbu yönetim planında ana taşınmaz yönetim kurulu için öngörülmüş tüm hak görev ve yetkileri ilk kat malikleri tarafından Ofton–United Maritime Ortak Girişimi ve yatırımcı Fikri KEÇELİ, M.Bülent KEÇELİ, Ahmet KEÇELİ, Ö.Murat KEÇELİ tarafından belirlenmiş profesyonel bir şirkete verilecek, bu şirketin seçeceği 3 kişilik kurul marifetiyle yönetim hizmetlerini yerine getirecektir. Ancak ilk yönetim, bu yönetim planının tapu sicil muhafızlığına verilmesini izleyen en çok 5 yıl devam edecektir. En geç 5 yıl sonunda ilk yönetim görev ve yetkilerinin işbu yönetim planına göre oluşacak Elysium Garden Kat Malikleri Kurulu’nca seçilecek yeni Yönetim Kurulu’na devredecektir. Geçici yönetim kurulu Elysium Garden’ın büyüklüğü, bağımsızlığı, bölüm adetlerinin çokluğu ve yapılacak tesislerin tam anlamıyla kullanılabilmesi, hizmetlerin modern bir şekilde ifa edilebilmesi, idarenin tam kadro ve teşkilatla yapılabilmesi ve Elysium Garden’daki yaşam ve hizmet standardının oluşturulması amacıyla söz konusu yönetim ve hizmet işleri profesyonel servis şirketi vasıtası ile yerine getirmeye yetkilidir. Geçici yönetim kurulu, ana taşınmazın ekli vaziyet planında belirtilen komple inşaatın tamamlanıp bitirildiği tarihten itibaren en çok bir yıl sonra ana taşınmaz kat malikleri kurulunun gündemini de belirterek toplantıya çağırır. Elysium Garden geçici yönetim kurulu eliyle yönetilen hizmetler için toplanan ortak gider avansı ile ortak gider katılım payını (aidatını) ilişkin “yatırım“ ve “işletme“ bütçelerinin kesin hesapları kat malikleri toplantısı sonuçları tarihi itibariyle çıkarılır. Elysium Garden yönetim kurulu seçimi tamamlandığı aşamada geçici yönetim dönemi hesap ve işlemlerinin tamamlanmasına kadar eski geçici yönetim kurulunun görev ve yetkileri devem eder.

 

 

YEDİNCİ BÖLÜM

SERVİS ŞİRKETİ

MADDE 41 : 

Elysium Garden bir bütün olarak planlanmış ve yapılmış olacağından kullanım ve hizmetlerde ve tesislerle ilgili merkezleştirilmiş bulunmakla ve sitenin büyüklüğü bağımsız bölüm adetlerinin çokluğu ve mevcut tesislerden tam anlamıyla yararlanılabilmesi hizmetlerin modern bir şekilde ifa edilmesi idarenin tam kadro ve teşkilatla yapılmasını gerektirdiğinde yaşam ve hizmet standardı oluşturmak amacıyla ilk yönetimin bir sözleşme ile asgari bu maddede belirtilen sürede yönetim hizmetlerinin yürütülmesini bir servis şirketi vasıtası ile yerine getirilmesi ön görülmüştür. Servis şirketi ile yapılacak sözleşmede ifa edilecek hizmetler karşılığında yapılacak ödemeler ve hizmetlerin aksaması halinde sözleşmenin feshedilmesi dahil uygulanacak yaptırımlar belirtilir.

 

Ana taşınmazın ekli vaziyet planında belirtilen komple inşaatın bitirilmesi ve işbu sözleşme yönetim planının tapu sicil muhafızlığını tescil edildiği tarihten itibaren en az 5 yıl müddetle geçici yönetim tayin edeceği 3 kişilik kurulun görevlendirerek sözleşme yapacağı servis şirketi Elysium Garden sitesinin işbu yönetim planına göre yönetme hakkına sahip olup, kat malikleri de bunu peşinen kabul ile uymak mükellefiyetini üstlenmiştir.

 

Kat malikleri yönünde bu madde satış akdinin esaslı bir unsuru olup, yapımcı şirket bu hakkından feragat etmedikçe hiçbir şekil ve surette bu hak bertaraf edilmez. Servis şirketine ilişkin maddeler değiştirilemez. Ana taşınmaz yönetim kurulu, yönetim hizmetlerini gereği gibi yürütüp yürütmediğini devamlı olarak izlemek ve denetlemekle yükümlüdür. Kat malikleri servis şirketinin yürüttüğü hizmetlerden dolayı geçici yönetim kurulu tarafından işletme projesine bağlanan aylık masraf, aylık ve avans gider paylarını zamanında ödemekle mükelleftirler.

MADDE 42 :  

Servis şirketi bu yönetim planı kat mülkiyeti kanunu ve sair ilgili mevzuatın gerektirdiği tüm yöneticilik görevlerini bizzat ifa edecektir. Servis şirketi ana taşınmaz yönetim kuruluna karşı sorumludur ana taşınmaz yönetim kurulunu tavsiye kararlarına da uyarak işletme projesi hazırlar ve buna göre siteyi yönetir. Servis şirketi yönetim kurulu üyeleri ve başkanı ve denetçileri ile şirketin merkezinde bulunan ve Elysium Garden sitesi yönetimi ile ilişkisi olmayan idari personel ücretlerini bina kirası, telefon, faks, yolluk, vergi, sigorta ve sair genel giderleri tümü ile servis şirketlerine aittir.

 

Elysium Garden yönetimi ile ilgili yönetim müdürü, sekreter, muhasebeci, tahsildar, bakım memurları, teknik personeli, temizlikçi, bahçıvan, bekçi ve hizmetin gerektirdiği, diğer personelin ücret, vergi, SSK primler, fon ve tazminatları ile yönetim merkezine ait binaların kirası, telefon, yolluk, elektrik, su, ısıtma, soğutma gibi işletme masrafları ve sair bütün yönetim giderleri, Elysium Garden yönetim giderlerinden sayılacaktır.

MADDE 43 :

Servis şirketi, Elysium Garden sitesinin yöneticilik hizmetlerini yapar. Kat mülkiyeti kanunu ve diğer kanunlar sözleşme ve bu yönetim planındaki görevlerden başka özellikle aşağıdaki işler de görülür.

A. Yönetim kurulunca intikal ettiren kat malikleri kurulunca verilen kararların yerine getirilmesine temine çalışır.

B. Elysium Garden sitesindeki bina, yeşil saha, çocuk parkı, yollar, su şebekesi (kuyu ve büyük depolar), otopark ve diğer tüm merkezi tesis ve şeylerin ana taşınmazın gayesine uygun olarak kullanılması korunması temizlenmesi bakımı onarımı için gereken tedbirler alınır.

C. Ana taşınmazın tamamının veya bir kısmının sigorta ettirilmesi işini yürütür.

D. Elysium Garden sitesinde yönetim ve bakım işleri ile bilumum ortak giderleri için gereken parçaların doğrudan veya yöneticiler vasıtasıyla avans olarak toplanması, gelirlerin tahsili, borçların ödenmesi, masrafların yapılması borç ve yükümlülüklerini yerine getirir, dava ve icra takibi yapılması gerektiğinde kanuni ipotek hakkının kat mülkiyeti kütüğüne tescil edilmesini sağlar.

E. Elysium Garden sitesinin tümünü ilgilendiren tebligatların kabulü ile gerekiyorsa yönetim kurulu aracılığıyla bağımsız bölüm maliklerine duyurulması ve gerekli bütün tedbirlerin alınmasını sağlar.

F. Kat Mülkiyeti Kanunu’nun ve bu yönetim planına göre kat malikleri kurulu toplantılarının yapılması yönetim kurulunun seçimi müteakip 15 gün içinde Elysium Garden sitesinin bir yıllık yönetiminde tahmini olarak gelir ve gider tutarlarını bütün giderlerin her kat malikinin bu yönetim planı kat malikleri kurulu kararına göre düşecek miktara göre her kat malikinin ödemesi gereken avans tutarını gösterir işletme projesinin ana taşınmaz yönetim kurulu ile birlikte yapılması yönetim kurulu vasıtasıyla kat maliklerine sunulmasına kat maliklerince 7 gün içinde itiraz edilmediği takdirde veya kat maliklerin kurulunca değiştirilmediği takdirde projedeki hususların yerine getirilmesini sağlar.

 

Bu proje kat maliklerine veya bağımsız bölümden fiilen yararlananlardan imzaları karşılığında veya taahhütlü mektupla bildirimden başlayarak 7 gün içinde proje itiraz edilirse durum kat maliklerin yönetim kurulu ve servis şirketi tarafından incelenir ve itiraz hakkında karar verilir. Gerekirse yeni proje hazırlanır. Kesinleşen işletme projesi veya ana taşınmaz yönetim kurulunun işletme giderleri ile ilgili kararları icra iflas kanunun 68.maddesinin 1.fıkrasında belirtilen belgelerden sayılır. Ana taşımaz kat maliklerin kurumun onayından sonra masraf ve avansların tahsili bu plana göre servis şirketi yönetir.

 

MADDE 44: YÜRÜRLÜK TARİHİ

İşbu yönetim planı 44 maddeden ibaret olup, yetkili olan maliklerce okunup doğruluğu ve beyanlara uygunluğu görülerek kat maliklerince imza edilmiştir. Bu yönetim planı, ilgili tapu kütüğüne şerh ettirildiği tarihten itibaren geçerli olur ve öncelikle uygulanır.

 

İşbu Yönetim Planında 634 Sayılı Yasa’ya aykırı hükümler bulunması halinde, bu hükümler geçersizdir.

 

Kat malikleri :

Adı Soyadı :
Fikri Keçeli                     İmza : ………………….

 

Ömer Murat Keçeli        İmza : ………………….

 

Ahmet Keçeli                  İmza : ………………….

 

Mehmet Bülent Keçeli   İmza : ………………….